Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 11

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2024; Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân về việc tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND năm 2024. Theo đó, Cụm thi đua số 11 gồm 05 đơn vị: VKSND tỉnh Bình Dương (Cụm trưởng), VKSND tỉnh Đồng Nai (Cụm phó), VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, VKSND tỉnh Long An và VKSND tỉnh Tiền Giang.
Ngày 26/3/2024, tại VKSND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 11 ngành Kiểm sát nhân dân. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo viện, Chánh Văn phòng và công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 05 đơn vị trong cụm.

Hình ảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 11
Hình ảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 11


Hội nghị đã thảo luận, trao đổi và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023 với những nội dung chính là:
1. Phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động như: Phong trào thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”; Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.
2. Phấn đấu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 01/3/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân; Nghị quyết số 60-NQ/BCSĐ ngày 21/11/2022 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân; Nghị quyết số 111-NQ-BCSĐ ngày 28/12/2023 của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát; Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; không để công chức, người lao động trong đơn vị vi phạm pháp luật, quy chế của Ngành; giữ gìn đoàn kết nội bộ. Lãnh đạo các đơn vị thành viên đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị. Xác định cụ thể và gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể lãnh đạo trong thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, triển khai thực hiện tốt nội dung công tác đột phá; rà soát, có kế hoạch và biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tăng cường quản lý nội bộ về mọi mặt; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra vi phạm thuộc trách nhiệm quản lý. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể “trong sạch, vững mạnh”. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ đơn vị; chăm lo tốt đời sống của công chức và người lao động. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, rèn luyện đội ngũ công chức, người lao động làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân: “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với thực hiện các nội dung văn hóa công sở.
3. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2024: Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2024 của mỗi đơn vị thành viên. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đặc biệt là các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch, Chương trình công tác của mỗi đơn vị thành viên đã đề ra trong năm 2024. Thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương phát động. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong các lĩnh vực công tác.
4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng: Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, thực chất, công bằng, công khai; tạo động lực để công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền sâu rộng hình ảnh của Ngành, của người cán bộ Kiểm sát. Phát huy sức mạnh đoàn kết và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và địa phương phát động. Nâng cao tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong từng đơn vị và trên phạm vi các đơn vị trong toàn tỉnh. Các đơn vị thành viên căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, có hình thức khen thưởng, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có sáng kiến hữu ích, dám làm, có thành tích xuất sắc, đột xuất, tiêu biểu để kịp thời động viên, khích lệ, lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển góp phần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Chủ động đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khen thưởng đột xuất đối với công chức và người lao động có thành tích xuất sắc theo Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 14/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 ký kết giao ước thi đua năm 2024
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 ký kết giao ước thi đua năm 2024


Lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động thuộc các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua 11 tích cực hưởng ứng, đăng ký và ra sức phấn đấu thi đua đạt thành tích cao nhất, góp phần vào phong trào thi đua của từng thành viên nói riêng và của toàn ngành Kiểm sát nhân dân nói chung, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.
Lê Thị Yến - VPTH


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​