Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)
Triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2024

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-VKSTC ngày 27/02/2024 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và trên cơ sở Chương trình số 300/CTr-VKS ngày 12/3/2024 ngày 27/02/2024 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của Ngành Kiểm sát Đồng Nai năm 2024. Sáng ngày 01/4/2024, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi triển khai Chương trình số 358/CTr-VKS ngày 25/3/2024 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của VKSND tỉnh năm 2024. Tại buổi triển khai, toàn thể cán bộ công chức, người lao động của đơn vị được phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh, theo đó, tiếp tục xác định công tác THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong toàn ngành Kiểm sát Đồng Nai; đề cao vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo đơn vị trong việc THTK, CLP và làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2024.Hình ảnh buổi triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hình ảnh buổi triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước được VKSN tối cao giao năm 2024; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được giao.
- Chấp hành nghiêm các nội dung:
+ Toàn ngành KSND thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2024 so với năm 2023 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
+ Các đơn vị dự toán trong ngành kiểm sát Đồng Nai sắp xếp các nhiệm vụ chi để cắt giảm, tiết kiệm 5% dự toán chi thường xuyên được giao ngay từ đầu năm theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.
- Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công giao năm 2024 của Ngành, của địa phương theo Chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, Thủ trưởng đơn vị.
- Thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, bảo đảm theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động trong Ngành kiểm sát Đồng Nai.
- Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đối số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác của đơn vị, bám sát Kế hoạch 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của VKSND tối cao về chuyển đổi số năm 2024.
- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện trong đơn vị.
Căn cứ vào kết quả sử dụng kinh phí năm 2023 và mục tiêu của Chương trình THTK, CLP trong Ngành Kiểm sát Đồng Nai, đơn vị sắp xếp các nhiệm vụ chi để cắt giảm, tiết kiệm 5% dự toán chi thường xuyên được giao ngay từ đầu năm theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, cụ thể: Tiết kiệm điện; Tiết kiệm nước; Tiết kiệm nhiên liệu; Tiết kiệm việc sử dụng văn phòng phẩm và công cụ, dụng cụ, vật tư văn phòng khác; Tiết kiệm việc sử dụng thông tin tuyên truyền, liên lạc; Tiết kiệm việc chi cho công tác phí; Tiết kiệm việc sử dụng máy tính, máy photocopy, máy in,… quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc;
Ngoài ra, còn một số nội dung chi kinh phí thực hiện tự chủ phát sinh, giao Chánh Văn phòng quán triệt bộ phận kế toán tham mưu thực hiện kiểm soát chi triệt để tiết kiệm, đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh tình trạng gây thoát thát lãng phí.
Do đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước nên Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt, yêu cầu:
- Người đứng đầu các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của VKSND tỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình này.
- Các tổ chức đoàn thể tại VKSND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường sự lãnh đạo, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tổ chức mình, động viên đoàn viên thống nhất tư tưởng và hành động, thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Viện VKSND tối cao và của Ngành Kiểm sát Đồng Nai.
- Giao Văn phòng là đơn vị thường trực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại VKSND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, định kỳ 06 tháng báo cáo Lãnh đạo VKSND tỉnh về việc thực hiện Chương trình này.
Kết thúc buổi triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của VKSND tỉnh, toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan đều hiểu rõ hơn về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm sát nhân dân đã đặt ra, cùng cả nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nguồn cải cách tiền lương.
Đặng Ngọc Dung – Văn phòng VKSND tỉnh


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​